Rozhodnutie ÚRSO

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ

Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

R O Z H O D N U T I E

 
Číslo: 0066/2011/T
Číslo spisu: 5021-2010-BA
Bratislava, 21.12.2010
 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ako orgán príslušný na konanie podľa§ 5 ods. 1 písm. d) bod 4. a písm. f) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veci rozhodnutia o návrhu ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla na obdobie od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011 pre regulovaný subjekt Spravbytherm s.r.o., Poľná 2, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 690 856 takto

r o z h o d o l:

(kliknite tu pre rozhodnutie v plnom znení)Informačná povinnosť
Zásady ochrany osobných údajov (GDPR)
viac
 
Kde nás nájdete?

Poľná 2
060 01 Kežmarok

viac
 
Kde nás nájdete

Stránkové dni
Pondelok
06:30 - 14:30
Utorok
06:30 - 14:30
Streda
06:30 - 14:30
Štvrtok
06:30 - 14:30
Piatok
06:30 - 14:30


Kontakt
Kontaktujte nás denne od 05:00 do 21:00.
052 / 46 80 201


Reklama